Dohányzásszabályozási stratégia, Vrestyák Adrienn - A dohányzás elleni kommunikáció | honvedsuli.hu


READ Egészségfejlesztés és népegészségügyaz Európai UnióbanIrányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei Az egészségfejlesztés alapelvei Az egészségfejlesztés alapvetı nemzetközidokumentumai 2.

Korszerő törekvések az egészségfejlesztésben3. Egészségfejlesztés régiókban és településeken4. Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés dohányzásszabályozási stratégia színtereken5. Legalább ennyit az egészségfejlesztésrıl6.

Vrestyák Adrienn - A dohányzás elleni kommunikáció | honvedsuli.hu

Kutatás-monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben7. Az egészséghatás vizsgálat8.

dohányzásszabályozási stratégia

Meglévı és mőködı modellprogramok valamint az iskolai szexedukációsesemények értékelése9. Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai UnióbanSorozatszerkesztı: Dr. A Bizottság tagjainak kollégiuma Az Európai Bizottság Fıigazgatóságai A Bizottság tanácsadó testületei A Tanács A Dohányzásszabályozási stratégia Fıigazgatóságai Állandó képviseletek Politikai egyensúly Munkamenet, a munkavégzés mindennapjainak gyakorlata Döntéshozatali mechanizmus Közösségi Ügynökségek A Régiók Bizottsága Európai gazdasági és szociális bizottság EESC Az Európai Közösségek Bírósága Az Európai Számvevıszék Pénzügyi intézmények Egészséget veszélyeztetı tényezık Az egészséget befolyásoló tényezık Egészség és kutatás Egészség és szociálpolitika Egészség és fejlesztési politika Európai egészségfejlesztési és népegészségügyi szervezetek További egészségfejlesztéssel és népegészségüggyel foglalkozó Brüsszeli székhelyő szervezetek Öt évvel késıbb az AmszterdamiSzerzıdés tovább szélesítette az EU mozgásterét, de más szakpolitikákkalellentétben az EU hatásköre az egészségügyben a közös szabályzókeret híjántovábbra is korlátozott.

Az egészségügyi szolgáltatások biztosítása, beleértve anépegészségügyi és az egészségfejlesztési politika kialakítását, a tagországokfeladata marad.

dohányzásszabályozási stratégia

Ugyanakkor a hasonló társadalmi, demográfiai és az életmóddalösszefüggı problémák következtében a tagállamok ugyanazon egészségfejlesztésiés népegészségügyi kihívásokkal szembesülnek, és ezért az EU a dohányzásszabályozási stratégia fellépést, aközösségi programok támogatását és a szakemberek közötti tapasztalatcserét tartjakompromisszumként a megoldás hatékony módjának. Mind a hazai, mind a Bizottságnál dolgozó szakemberek különbözıfórumokon megfogalmazták azt az igényt, hogy a nemzeti szakértık széleskörőtájékoztatásban részesüljenek az EU intézményi struktúrájáról és népegészségügyiprogramjairól.

dohányzásszabályozási stratégia

A Népegészségügyi Program Végrehajtó Ügynökségének jelentésemutatja, hogy az új tagállamokból beérkezı pályázatok dohányzásszabályozási stratégia tizedét sem teszik ki azösszes benyújtott pályázatnak. Ezt a kiadványt az Országos Egészségfejlesztési Intézet ezen projektkeretében állította össze, amely áttekinti az Unió népegészségügyi politikáját azzal acéllal, hogy hosszú távon segítse a magyar egészségfejlesztıket ésnépegészségügyi szakembereket az EU-s pályázatok benyújtásában.

A kiadvány készítésekor Clive Needle, korábbi Európa Parlamenti képviselınek, aEuroHealthNet jelenlegi igazgatójának könyvét vettük alapul, amely lényegre törı,rövid leírást nyújt az EU népegészségüggyel kapcsolatos politikájáról. A szöveget amagyar szempontokat figyelembe véve adaptáltuk és kiegészítettük. Igyekeztünk arányos képet adni a különbözıspecifikus szakterületekrıl, szem elıtt tartva az ágazat- és szektorokon átívelıszempontokat és mindenekelıtt a gyakorlati megfontolásokat.

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban

Ebbıl a célból — aholcsak lehetett — megjelöltük az intézmény illetve szervezet pontos elérhetıségét ésesetleges kapcsolattartóját, ahol további és pontosabb információkhoz lehethozzájutni. Kellemes olvasást és jó munkát!

Németh Zsófia5 I. ABizottság dolgozza ki a jogszabályokat és stratégiákat, ezeket elıterjeszti aTanácsnak és a Parlamentnek, amelyek döntenek azok elfogadásáról.

dohányzásszabályozási stratégia

Bár aBizottságé a kezdeményezés dohányzásszabályozási stratégia, a Tanács és a Parlament is felkérheti aBizottságot egy jogszabály kidolgozására, valamint külsı szakértık bevonására ésalulról jövı kezdeményezésekkel is ösztönözhetı a Bizottság a kezdeményezésmegtételére. Az Európai BizottságA Bizottság az az intézmény, amely az érdekérvényesítés leggyakoribb célpontja,ennek folytán gyakori kapcsolódási pont mindazon szervezetek számára, amelyekprogramokat, illetve törvényhozási feladatokat hajtanak végre.

A Bizottságot szokás az EU kormányának is hívni, bár a jogköre a nemzetikormányokénál jóval korlátozottabb, mivel a döntéshozatali és a végrehajtóifeladatokat a tagállamok és a más Uniós intézmények pl. A Bizottságon belüli szervezetek és testületek illetékessége és feladatai közöttlényeges különbségeket találunk:A Bizottság tagjai — a biztosok dohányzásszabályozási stratégia — politikai testületként járnak el.

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Azért választottam ezt a témát, mert aktuális és fontos róla beszélnünk, hiszen egészségünk megőrzéséről van szó, akár dohányzunk, akár nem. A dohánytermékek a világ talán legsikeresebb, legjobban bevezetett és legkeresettebb termékei közé tartoznak, annak ellenére, hogy mindenki tisztába van vele, hogy a dohányfüst károsan hat a termék fogyasztójára és környezetére egyaránt. Ugyanakkor számos pozitív hatása is van a dohányzásnak.

A Fıigazgatóságok Directorate General és szolgálatok Service köré szervezıdika Bizottság dohányzásszabályozási stratégia struktúrája, és irányításuk fel van osztva a biztosok között. A Tanácsadó testületek is a Bizottság munkájáttámogatják. A Bizottság székhelye Brüsszelben van. A Bizottság tagjainak kollégiuma27 fıbıl áll, akiket az egyes tagországok neveznek ki és személyüket a Parlamenthagyja jóvá. Képviseleti megbízásuk pillanatnyilag ig szól, után ez alétszám kétharmadára csökken majd.

A Bizottság tagjainak nemzeti kormányuktól függetlenül kell cselekedniük, és hetirendszerességgel kell a kollégiumban döntéseket hozniuk általában szerdánkéntülnek össze Brüsszelben.

IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja

Egy szők körő szaktanácsadói kabinet áll minden egyes biztos rendelkezésére,akiknek tagjai segítik a biztos munkáját. A kabinetfınök Chef du Cabinet áll az élen,és ı készíti elı a kollégium ügyeit és tárgyalási anyagait.

Jogszabályhozatali kérdésekben fontos ismerni az illetékes biztos által preferálttémakört, és ennek alapján alakítani ki kapcsolatot a kabinet megfelelı tagjaival. Az Európai Bizottság FıigazgatóságaiAz Európai Bizottság hivatali struktúrája alapvetıen az egyes biztosok alá tartozófıigazgatóságok köré szervezıdik.

Az egyes fıigazgatóságok elhatárolt - a nemzeti minisztériumokhoz hasonlatos -szakterületekkel pl. A Bizottság tanácsadó testületeiA törvényjavaslatok kialakítása során az egyes bizottságok az országok szakértıivel,olykor EU-n kívüli szakértık bevonásával konzultálnak.

Betekintés: Vrestyák Adrienn - A dohányzás elleni kommunikáció

A tanácsadó testületek a következı kategóriák alá sorolhatók: tanácsadói szabályzói szervezıi érdekvédelmiEddig több mint kétezer ilyen bizottság állt fel. A feladatokat megbízóik határozzákmeg és az illetékes DG koordinálja a munkát.

Példák: Európai Szociális Alap Bizottsága Emberi használatra készült gyógyhatású készítményekkel foglalkozó állandóbizottság A tagországok gyógyászati segédeszközökre vonatkozójogharmonizációjának tanácsadó bizottsága8 Az egyének személyes adataival, illetve azok védelmével és a felhasználásravonatkozó szabályozással foglalkozó bizottság A népegészségügyi cselekvési program akcióprogram menedzsmentbizottsága ld.

dohányzásszabályozási stratégia

Az alábbi honlapon kérhetı rendszeres tájékoztatás a Bizottság nyilvánosfeljegyzéseirıl és a legtöbb bizottság jegyzıkönyvéhez is itt lehet hozzájutni. A Miniszterek Tanácsa az EU változó összetételben ülésezı, kormányközi alaponmőködı jogalkotó szerve. Korábban nálunk az Európai Unió Tanácsa elnevezésthasználták az dohányzásszabályozási dohányzásszabályozási stratégia Council of the European Union tükörfordításaként azintézmény megjelölésére, de ez könnyen összekeverhetı volt az Európai Tanáccsal az állam és kormányfık testülete és az Európa Tanáccsal az Uniótól függetlennemzetközi szervezet.

A Miniszterek Tanácsa a tagállamok szakminisztereibıl áll, és a tárgyalt témátólfüggıen kilenc különbözı összetételben a brüsszeli zsargonban a konfiguráció szóthasználják ülésezik. Összetétele a napirend és a megoldandó problémák szerintalakul. A különbözı szakminiszterek testületei foglalkoznak a különféleszakkérdésekkel.

Beszámoló a 2019-es amerikai dohányzásellenes kongresszusról

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa politikailagérzékenyebb, átfogó kérdésekkel foglalkozik. Sokszor a szektorális Tanácsokfellebbviteli fórumaként mőködik. A Bizottság a brüsszeliállandó képviseletek vezetıibıl áll, akiket szükség szerint ágazati szakértıksegítenek.

A Miniszterek Tanácsa az Unió egyik legfontosabb döntéshozó testülete.

Az E Cigi rossz szabályozása az egészséged ellen elkövetett bűn!

Azelvégzendı munka mennyiségéhez képest viszont keveset ülésezik - a néhányhavonta megrendezett 5 hónapja abbahagyta a dohányzást napos tanácskozás nem alkalmas a döntések megfelelıátbeszélésére.